Nauczycielka
  Sprawozdanie z PRZ
 
 
 
 
S P R A W O Z D A N I E
 Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
 NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 
 
Imię i nazwisko: Magdalena Bonio
Placówka:
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Wykształcenie: mgr
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2006r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.
 
 
 
I.                    AUTOCHARAKTERYSTYKA
 
 
Jestem nauczycielem z 6 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2003 roku w Przedszkolu. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej. Z dniem 1 września 2006 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2006/2007 pracowałam z dziećmi 5 – letnimi, w roku 2007/2008   z grupą mieszaną dzieci 5 i 4 – letnich, w roku 2008/2009 z grupą dzieci 4 – letnich.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów  i sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i przedszkola oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy      i umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Wiele problemów wychowawczych udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć wspólnie      z koleżankami. Dzięki takim ludziom nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie i satysfakcję. I za to im DZIĘKUJĘ!.
 
 
II.                  WSTĘP
 
 
Po uzyskaniu przeze mnie stopnia nauczyciela kontraktowego zapoznałam się     z wymaganiami i procedurą dalszego awansu poprzez analizę przepisów dotyczących systemu oświaty. Dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Złożyłam wniosek do Dyrektora Przedszkola o odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. Z opiekunem stażu zawarłam wymagany prawem kontrakt.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego zadań. Jest to tylko opis niektórych działań jakie stawały przede mną w okresie stażu. Działań o różnym stopniu trudności i przyjemności w ich realizacji. Jednak satysfakcja po wykonaniu każdego z nich była zawsze taka sama – WIELKA. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.
 
III.                SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
 
 
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
 
Organizacja pracy zmierzającej do uzyskania stopnia awansu zawodowego
Decydując się na podjęcie działań związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
·               Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580))
·               Uzgodniłam z Dyrektorem szczegóły Planu Rozwoju Zawodowego celem uwzględnienia w nim zadań zgodnych ze specyfiką i potrzebami placówki
·                Złożyłam do Dyrektora placówki wniosek o rozpoczęcie stażu wraz załączonym projektem Planu Rozwoju Zawodowego
·               Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu
- Zawarłyśmy określony prawem kontrakt,
- Ustaliłyśmy harmonogram spotkań,
- Omówiłyśmy procedury awansu zawodowego, zadania do realizacji zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego i Planach Placówki.
·               W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego  umieszczane na  stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, serwerach wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego ( www.men.gov.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.kuratorium.radom.pl, www.eduinfo.pl,  www.literka.pl, www.mscdn.pl/radomwww.przed.webd.pl/, www.profesor.pl/, ).  Informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.
 
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
 •  W trakcie trwania stażu swój warsztat pracy doskonaliłam między innymi poprzez uczestnictwo w :
Rady szkoleniowe:
- „Rola uroczystości przedszkolnych w kształtowaniu postaw społecznych. Wzmacnianie więzi z rodzicami i środowiskiem lokalnym.” (11.2006r.)
- „Dbałość o własne zdrowie: umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych” - narada szkoleniowa (03. 2007r.)
- „Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych. Promowanie zdrowego stylu życia.” – warsztaty (05.2007r.)
- „Wdrożenie nowego rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.” narada szkoleniowa (02. 2007r.)
- „Jestem częścią przyrody – poznaje siebie i innych” (10. 2007r.)
- „Metody aktywizujące w procesie edukacji środowiskowej” (11.2007r.)
-„Rozumienie znaczenia słońca, powietrza, ziemi i wody dla życia każdego organizmu, jako punkt wyjścia w edukacji ekologicznej” – przygotowanie i prowadzenie (04.2008r.)
- „Człowiek strażnikiem przyrody – kształtowanie postawy proekologicznej i przekonania, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale może ją także uratować” (10. 2008r.)
- Rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. (04.2009r.)
Rady pedagogiczne:
- Organizacja pracy w nowym roku szkolnym  2006/2007 – (08.2006r.)      2007/2008 – (08.2007r.), 2008/2009 – (08.2008r.)     
-Podsumowanie wyników obserwacji wstępnej dzieci 2006/2007  - (10.2006r.), 2007/2008 – (10.2007r.), 2008/2009 – (10.2008r.)
- Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w I półroczu 2006/2007 (01.2007r.), 2007/2008 (01.2008r.), 2008/2009 (01.2009r.)
- Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w II półroczu 2006/2007 (06.2007r.), 2007/2008 (06.2008r.), 2008/2009 (06.2009r.)
Uczestnictwo w radach pedagogicznych i szkoleniowych wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych. Przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy w nowe metody nauczania, umiejętności i wiedzę co bezpośrednio wpłynęło na lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.
 
 • Szkolenia i warsztaty odbywające się na terenie przedszkola stanowiły kolejną formę doskonalenia zawodowego:
- „Adaptacja dzieci”- prelekcja psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej      dla nauczycieli i rodziców (12. 2006r.)
- „Gotowość szkolna dziecka” – prelekcja pani pedagog dla nauczycieli i rodziców       (04. 2008r.)
-Spotkanie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej połączone z prelekcją nt. trudności wychowawczo – edukacyjnych dzieci. (11. 2008r.)
 
 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli WDN:
W ramach działań WDN – u uczestniczyłam w:
- „Komunikacja międzyludzka” – szkolenie prowadzone przez panią psycholog w ramach szkoleń zaplanowanych i nawiązujących do tematu wiodącego w bieżącym roku szkolnym w WDN – ie. (11.2006r.)
 
 
Uczestnictwo w różnych poza przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podniesieniu pracy przedszkola
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego kształcenia się i do doskonalenia swoich kompetencji. W okresie stażu ukończyłam kursy, szkolenia, które przedstawiam poniżej:
 • Szkolenia, kursy:
- „Konstruowanie i ewaluacja programów z edukacji zdrowotnej i ekologicznej” (05.2006r.)
- „Tworzenie stron internetowych www (11.2006, 12. 2006r.)
- „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” (09.2008, 10.2008r.)
- „Gry i zabawy w edukacji matematycznej” (12.2008r.)
- „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym               i wczesnoszkolnym” (03.2009r.)
- „Warsztaty nt. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli              i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Przedszkole Publiczne nr 1               w Radomiu (04.2009r.)
- „Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych – formy i metody pracy” (04.2009r.)
- Konferencja pt. „Jak dobrze przygotować dzieci do pójścia do szkoły” (05.2009r)
Uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje działające na rzecz oświaty pozwoliły mi poznać nowe metody i formy pracy oraz poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną. Dzięki wsparciu placówki w której pracuję , wiedzę     i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy z dziećmi,  a także dzielę się nią z nauczycielami          i rodzicami.
 
 • Samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności
Samokształcenie to element dostarczający nauczycielowi bogatej wiedzy ogólnej              i pedagogicznej. Wiedzy doskonalącej organizację  warsztatu pracy, oceny własnych działań ich skuteczności i możliwości dokonywania zmian. W tym celu studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej, korzystałam z publikacji i materiałów dostępnych na edukacyjnych i ogólnych portalach internetowych , śledziłam nowości zakupione do biblioteki przedszkolnej oraz korzystałam z Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej, Publicznej i Dziecięcej , czytałam i przeglądałam czasopisma fachowe poszukując ciekawych rozwiązań w codziennej pracy. Śledziłam na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień pracy nauczyciela. Studiowana literatura pomogła mi w opracowaniu własnych materiałów do pracy z dziećmi.
 
Gromadzenie własnej biblioteczki
W celu wzbogacenia własnych zasobów literatury fachowej i ogólnej (wykorzystywanej    w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego) doposażyłam prywatną biblioteczkę        w następujące pozycje:
 1. M. Rzadkiewicz ; „Mamo, tato! Idę do przedszkola. Poradnik dla rodziców                    i opiekunów”
 2. R. Dąbrowska ; „Będę przedszkolakiem”
 3. A. Frączek; „Agresja wśród dzieci i młodzieży”
 4. D. Brett: „Bajki, które leczą cz.1”
 5. D. Brett: „Bajki, które leczą cz.2”
 6. B. Cain; „Chyba jestem nieśmiały”
 7. E. Poklewska - Koziełło „Nie lubię łaskotek. Prawo dziecka do mówienia "nie"
 8. Kara A. i A.,  Luvmour J. i B.,  Weistar D. i T. „49 gier i zabaw. Scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii, obozów wypoczynkowych”
 9. E. Zubrzycka; „Powiedz komuś! Co każde dziecko powinno wiedzieć”
 10. A. J. Gliński: „Bajarz polski”
 11.  K. Karbowniczek „365 bajek i opowieści”
 12. M. Berowska ; „Skarbiec baśni i legend polskich”
Wzbogaciłam również własną płytotekę CD o:
- Literka. Poradnik edukacyjny dla nauczycieli
- Moje 5 lat. Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych + 2 CD
- Moje 3 i 4 lata. Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych + CD
- materiały edukacyjne na płytach CD z odbytych szkoleń
 
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i koleżanki nt.
- „Polska nasza Ojczyzna” – ed. społeczno – moralna (11.2006r.)
- „Zabawy z Królową Śniegu” – ed. matematyczna – zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała (12.2006r.)
- „Straszna zima – inscenizacja B. Formy” – ed. zdrowotna – dbam o swoje zdrowie (02.2007r.)
- „Od głoski do słowa – ćwiczenia mięśni narządów mowy” – zajęcia logopedyczne (03.2007r.)
- „Warka moje miasto wczoraj i dziś” – ed. społeczno – moralna – dostrzeganie                      i opowiadanie o zmianach jakie zachodzą w obrębie bliskiego otoczenia dziecka w związku z rozwojem i inwestycjami (10.2007r.)
- „Od głoski do słowa „ – ed. w zakresie mowy i myślenia  - wykorzystywanie ćwiczeń artykulacyjnych zmierzających do utrwalenia prawidłowej wymowy głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych (11.2007r.)
- „Serce motorem życia” – ed. przyrodnicza – poznawanie podstawowych wiadomości         nt. serca, rozumienie jego roli i znaczenia dla człowieka. (01.2008r.)
- „Czary – mary z kolorami” –ed. przyrodnicza – obserwuję, eksperymentuję i odkrywam przyrodę w okresie wiosny (04.2008r.)
- „Zdrowa Ziemia, sposób na odpady” – ed. społeczno – moralna – Ziemia, moja planeta; uświadomienie sobie jakie niebezpieczeństwo grozi środowisku naturalnemu ze strony człowieka (10.2009r.)
- „Przygotowanie zwierząt i ludzi do zimy” – ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia – odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę (11.2008r.)
- „Kłopot wielki słoika i butelki” – ed. przyrodnicza – będąc częścią przyrody czuję się za nią odpowiedzialny. Wykorzystanie materiałów odpadowych w pracach plastycznych. (01.2009r.)
- „Marcowa pogoda płata figle” – ed. przyrodnicza – obserwowanie zmian zachodzących       w przyrodzie wiosną (03. 2009r.)
Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło mi uzyskać szerokie spektrum i możliwość porównywania różnych technik prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Po każdym zajęciu dzieliłyśmy się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, przedstawiałyśmy cele i założenia prowadzonych zajęć. Uczestnicząc w zajęciach szczególną uwagę zwracałam na : realizację założonych celów, wykorzystanie czasu, zastosowane środki dydaktyczne i formy pracy    z dziećmi, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, starszych i młodszych.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrekcji i innych nauczycieli
            Realizując założone w Planie Rozwoju Zawodowego zadania prowadziłam zajęcia    w obecności opiekuna stażu, Dyrekcji i nauczycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem. Opracowywałam pełne scenariusze zajęć, konsultowałam oraz omawiałam je   z hospitującymi. W trakcie tych zajęć mogłam podzielić się własną wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy, otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności. W okresie stażu prowadziłam następujące zajęcia:
Zajęcia koleżeńskie
- „Wszędobylski przyjaciel powietrze” – ed. przyrodniczej: będąc częścią przyrody czuję się za nią odpowiedzialny (04.2008r.)
- „Zabawy badawcze z wodą” – ed. techniczna: prowadzenie eksperymentów z wodą, rozpuszczanie różnych substancji w wodzie (04.2009r.)
Zajęcia hospitowane
- „Mali ogrodnicy – zakładamy zielony ogródek” – ed. przyrodnicza: obserwuję, eksperymentuję i odkrywam przyrodę w okresie wiosny (04. 2007r.)
- „Warka dawniej i dziś” – ed. w zakresie mowy i myślenia: dostrzeganie i opowiadanie  o zmianach jakie zachodzą w obrębie bliskiego otoczenia dziecka. (10.2007r.)
- „Dbamy o czystość własną i najbliższego otoczenia” – ed. w zakresie przygotowania           do pisania i czytania – odgadywanie zagadek ruchowych (02.2008r.)
- „Powitanie wiosny – zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi” – ed. matematyczna (03.2009r.)
            Obszary edukacyjne powyższych zajęć był różnorodne zaś tematyka ich ściśle wiązała się z realizowanymi treściami zawartymi w planach miesięcznych oraz rocznych planach pracy. Udostępnione scenariusze z przeprowadzonych zajęć pomogły koleżankom w projektowaniu nowych, ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi. Wspólne omawianie zajęć umożliwiło szeroką wymianę wzajemnych rozwiązań. Omawianie arkuszy pohospitacyjnych pozwoliło na wyciąganie wniosków do dalszej pracy i tym samym poprawiania jakości własnych działań. Przeprowadzone zajęcia kończyłam samooceną i ewaluacją własnych działań.
Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć
         Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający jedną(własną) salę  w ciągu roku czułam się zobowiązana do dbałości o jej wygląd i wyposażenie. W tym celu wraz  z opiekunem stażu i przy pomocy Dyrekcji wzbogacałam salę w liczne pomoce naukowe. (książki, zabawki, gry edukacyjne, plansze). Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystywałam w pracy      z dziećmi. Między innymi przygotowywałam ekspozycje ścienne i kąciki tematyczne zgodnie z realizowaną tematyką zajęć, porą roku, ułatwiając tym samym dzieciom ciekawsze i łatwiejsze poznanie realizowanych treści.
 - W celu doskonalenia sprawności manualnej przez dzieci oraz przygotowania do nauki pisania opracowałam arkusze szlaczków do rysowania po śladzie.
- Opracowałam wykaz ćwiczeń manualnych do pracy z dziećmi 5 – letnimi
- Wyszukiwałam i drukowałam liczne ilustracje do zajęć celem wzbogacenia wiedzy i doznań dziecięcych.
- Wyszukiwałam i opracowywałam obrazki konturowe dla dzieci związane z tematyką realizowanych zajęć. Celem ich było obrazowanie realizowanego tematu, doskonalenie sprawności manualnej poprze wypełnianie kontur.
 
Uczestniczyłam w opracowaniu obowiązującej dokumentacji na dany rok szkolny:
 • Roczny Plan Pracy
- „Promocja zdrowia w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym” (2006/2007r.)
- „Pogłębianie wiadomości na temat społecznego i przyrodniczego otoczenia człowieka  w kontekście potrzeb ludzkiej populacji oraz tego, co nam daje Ziemia.” (2007/2008r.)
- „Człowiek strażnikiem przyrody – dowiadywanie się o podstawowych zasadach ochrony środowiska naturalnego, jak wykorzystywać odpady, wprowadzać czyste technologie, racjonalnie korzystać z zasobów Ziemi, aktywnie działać dla jej dobra.” (2008/2009r.)
 
 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli WDN – uczestniczyłam w pracach zespołu powołanego do opracowania rocznych planów pracy WDN. Tematy realizowane przez WDN w okresie stażu to:
- „Udoskonalanie komunikacji interpersonalnej w przedszkolu” (09. 2006/2007)
- „Dbam nie tylko o siebie, ale i o otaczające mnie środowisko” (09. 2007/2008)
- „Strażnikiem przyrody jestem ja i moja rodzina” (09.2008/2009)
 
 • Uczestniczyłam w opracowaniu Programu Rozwoju Placówki na lata 2004-2009 (10.2004r.)
 
 • Brałam udział w pracach zespołu powołanego do mierzenia jakości pracy przedszkola w obszarze: Zarządzanie i organizacja: Zdrowie, higiena   i bezpieczeństwo pracy. (2006/2007r.)
 
Samoocena pracy
 • Analiza własnej działalności , mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego systematycznie 2 razy   w ciągu roku wypełniałam arkusz samooceny przygotowany przez Dyrektora przedszkola. Rzetelne dokonanie samooceny i wypełnienie arkuszu wymagało ode mnie: analizy własnych działań realizowanych w minionym półroczu, określenie swoich mocnych i słabych stron oraz wysunięcie wniosków do dalszej pracy. W dokonaniu samooceny pomocną osobą był opiekun stażu, który w umiejętny sposób wskazywał drogę, którą warto iść. Każda samoocena wpływała na doskonalenie w sobie tego, co jeszcze  w pełni mnie nie satysfakcjonuje. W moim przypadku jest to współpraca z rodzicami - zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Wysunięte wnioski wpłynęły na zastosowanie różnorodnych form zachęcających rodziców do współpracy na rzecz przedszkola takich jak:
- czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej (uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, nauka wierszy i piosenek w domu, czytanie dzieciom książek w przedszkolu w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, zakup upominków dla dzieci)
- organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami (zgodnie z ustalonym harmonogramem w pierwszy poniedziałek miesiąca, lub w każdej pilnej sytuacji )
- pedagogizacja rodziców (zachęcanie do uczestnictwa w prelekcjach specjalistycznych organizowanych na terenie przedszkola, indywidualne rozmowy, pogadanki pedagogiczne na zebraniach grupowych).
 
 
§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 
Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola
         Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę  z następującymi osobami i instytucjami:
 
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  uczestniczyłam  w następujących spotkaniach:
 - „Komunikacja międzyludzka” – spotkanie prowadzone przez panią psycholog w ramach szkoleń zaplanowanych i nawiązujących do tematu wiodącego w bieżącym roku szkolnym  w WDN – ie. (11.2006r.)
- „Adaptacja dzieci”- prelekcja psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    dla nauczycieli i rodziców ( 12. 2006r.)
- „Gotowość szkolna dziecka” – prelekcja pani pedagog dla nauczycieli i rodziców  (04. 2008r.)
- Spotkanie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej połączone z prelekcją nt. trudności wychowawczo – edukacyjnych dzieci. (11. 2008r.)
 
 • Logopeda:
Współpraca z logopedą będącym stałym pracownikiem naszej placówki przebiegała następująco:
- Wspólnie z logopedą przeprowadziłam badanie wśród dzieci celem stwierdzenie ryzyka dysleksji rozwojowej w danej grupie przedszkolnej ( 10. 2006r.)
- Uczestniczyłam w zajęciach logopedycznych :
 „Od głoski do słowa – ćwiczenia mięśni narządów mowy” – (03.2007r.)
 „Od głoski do słowa „ – ed. w zakresie mowy i myślenia - wykorzystywanie ćwiczeń artykulacyjnych zmierzających do utrwalenia prawidłowej wymowy głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych (11.2007r.)
- Realizowałam w pracy z dziećmi zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej – co najmniej raz w tygodniu zabawy  i ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne.
 
 • Biblioteka dziecięca
W trakcie trwania stażu zadanie to zrealizowałam poprzez:
- Zorganizowałam dla dzieci wycieczkę do biblioteki w celu zapoznania przedszkolaków  z pracą bibliotekarza, sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych. Wyjście do biblioteki było ściśle związane z realizowaną tematyką książkową w miesiącu maju. Dostarczyło dzieciom niezapomnianych wrażeń, mnie zaś pomogło w lepszym przekazie realizowanych treści. (05. 2007r.), (05.2008r.)
 
 • Ośrodek zdrowia
Nawiązując współpracę z przychodnią zdrowia :
- Zorganizowałam dla dzieci wycieczkę, podczas której zwiedzały przychodnię lekarską, poznały pracę lekarza pediatry, pielęgniarek, gabinet stomatologiczny, krioterapię oraz pomieszczenie rehabilitacyjne. W trakcie tej wycieczki dzieci otoczone ciepłą atmosferą pracowników przychodni miały możliwość przełamywania lęków związanych z leczeniem  i sytuacjami chorobowymi. (04. 2008r.), (04.2009r.)
 
 • Komisariat Policji
Policja jako symbol prawych zachowań i właściwych postaw stała się kolejną instytucją,  z której pracą zapoznałam przedszkolaków:
- Zorganizowałam wycieczkę na Komisariat Policji , gdzie dzieci miały możliwość poznania miejsca i sposobu pracy policjanta oraz zasad bezpiecznego przebywania             w najbliższym dla nich środowisku. (09.2006r.), (10.2007r.)
- Uczestniczyłam w spotkaniu dzieci z policjantami w przedszkolu zorganizowanym   w ramach akcji „Dziecko bezpieczne na drodze” . W trakcie spotkania dzieci otrzymały znaki odblaskowe .(09.2006r.)
 
 • Straż Pożarna
Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną :
- Uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu nt. „A może będę strażakiem” -  z pracownikami OSP, na które składała się: krótka pogawędka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru . (05.2008r.)
- Wraz z dzieckiem przygotowałam pracę do konkursu plastyczny nt. „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej ” (05.2008r.)
- Przygotowałam wraz dziećmi prace na konkurs plastyczny nt. „Strażak przyjacielem dzieci”(05.2008r.)
 
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.
 
 
Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, udział w konkursach, imprezach, spotkaniach organizowanych przez instytucje lokalne
W ciągu całego stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu kulturalnym środowiska lokalnego poznając jego specyfikę i potrzeby. Wraz z dziećmi brałam udział w różnych konkursach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez instytucje lokalne. Wśród nich należy wymienić:
 
 • CESiR (była nazwa OKSiW) z następującymi zadaniami:
- „Dzieci dzieciom”- występ przedszkolaków dla dzieci z opieki społecznej z okazji Mikołajek, przygotowanie części artystycznej (12.2007r.)
- „Mikołajkowe spotkanie z Majką Jeżowską” – uczestnictwo w imprezie (12.2008r.)
 
 • Muzeum  z następującymi zadaniami:
- Zorganizowałam wycieczkę do muzeum na wystawę teatrzyków marionetkowych pt. „W świecie baśni Andersena” (05.2007r.)
- „Mikołajki – czytanie dzieciom bajek przez osoby publiczne” – współorganizowałam spotkanie , na którym Dyrektor muzeum czytał bajki i opowiadała historie dzieciom związane ze Św. Mikołajem (12.20008r.)
- Zorganizowałam wycieczkę do muzeum na wystawę pt. „Przegląd twórczości artystycznej Ziemi Grójeckiej 2007” (01.2008r.)
 
 • PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze)
Realizując to zadanie:
- Śledziłam informacje umieszczane na internetowej stronie PTTK www.warka.pttk.pl
- Zachęcałam rodziców i dzieci do  korzystania z oferty PTTK , zapoznałam ich  z kalendarzem imprez
- Zapoznałam dzieci z miejscem siedziby PTTK w Warce
 
 • Udział w konkursach, imprezach, spotkaniach organizowanych przez instytucje  nie wymienione w PRZ
- Przygotowałam wraz z dziećmi prace plastyczne na konkurs pt. „J.P.II w oczach dzieci” (2007r.)
- Przygotowałam wraz z dziećmi prace na konkurs plastyczny pt. „Smok Bobini na wakacjach” (2007r.)
- Uczestniczyłam wraz z dziećmi w występie zorganizowanym przez uczniów PSP2 pt. „Wycieczka po Europie” (01.2008r.)
- Przygotowałam dzieci do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim  (na szczeblu gminnym) (03.2007r.), (03.2008r.)
- Uczestniczyłam wraz z dziećmi w uroczystości zorganizowanej przez uczniów szkoły SP1  nt. „Polska raz na ludowo” (05.2008r.)
- Przygotowałam wraz z dziećmi prace nt. „Mój świat”– szerzenie wśród dzieci wiedzy          o regionie, propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych w „Dziecięcym Konkursie Plastycznym –Plastuś”  (03.2008r.)
- Przygotowałam wraz z dziećmi pracę na konkurs plastyczny pt. „Przyrodniczy dziennik przedszkolaka” organizowany przez Akademię Misia Haribo (05. 2009r.)
 
 
Prowadzenie zajęć pozwalających dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
Tym ciekawsze zajęcia im atrakcyjniejsza ich forma.
 • Spacery i wycieczki
Spacery i wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnego. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budzą przywiązanie do rodzinnego krajobrazu, historii i tradycji. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam:
- Wycieczkę autokarową do lasu, spotkanie z leśniczym, poznanie leśniczówki, pracy leśniczego oraz krajobrazu leśnego jesienną porą (11.2006r.), (10. 2007r.)
- Wycieczkę do teatru Syrena w Warszawie na sztukę pt. „Królowa Śniegu” (12.2006r.)
- Wycieczkę do teatru Syrena w Warszawie na sztukę pt. „Trzewiki szczęścia” (11.2007r.)
- Wycieczkę autokarową do kina „Arkadia” połączoną ze zwiedzaniem lotniska Okęcie w Warszawie (06.2007r.)
- Wycieczkę autokarową do Zoo w warszawie z okazji Dnia Dziecka (06.2008r.)
- Wycieczkę do teatru Syrena w Warszawie na sztukę pt. „Calineczka” (06.2009r.)
Organizowałam również wycieczki pozwalające dzieciom poznać bliższe środowisko,   a przez to rozwijać różne formy aktywności ruchowej i działań na rzecz zdrowia. Oto one:
- Wycieczki do sadu, parku – poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego o określonej porze roku
- Spacer na działki – zapoznanie dzieci z pracami w ogrodzie zgodnie z porą roku
- Wycieczka na pocztę – poznanie pracy pocztowca
- Wycieczka do sklepu zoologicznego – obserwacja zwierząt egzotycznych, krótka pogawędka nt. właściwej opieki nad zwierzętami, poznanie pracy sprzedawcy
- Wyjście na miejscowy cmentarz – zapalenie zniczy na grobach żołnierzy oraz Piotra Wysockiego (10.2006r.), (10.2007r.),(10.2008r.)
 
 • Uroczystości
Kolejną formą zajęć pozwalającą dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym najbliższego środowiska były uroczystości organizowane na terenie przedszkola. W ciągu stażu czynnie angażowałam się w przygotowywanie i udział w uroczystościach o charakterze kulturowo – rodzinnym, takich jak:
- „Poznajmy się” – pasowanie na przedszkolaka (09.2006r.) (10.2007r.)
- „Mikołajki” – wspólna zabawa, wręczenie upominków (12.2006r.), (12.2007r.), (12.2008r.)
- „Jasełka” –wystawienie przedstawienia dla dzieci, personelu przedszkola, wspólne kolędowanie (12.2006r.)
- „Wigilia dla rodziców” – przygotowanie części artystycznej, poczęstunku, wspólne kolędowanie (12. 2006r), (12.2007r.)
- „Dzień Babci i Dziadka” – przygotowanie zaproszeń dla gości, upominków, wystawienie części artystycznej dla zaproszonych osób (01. 2007r), (01.2008r.)
- „Bal karnawałowy” – dekoracja sali zgodnie z ustaloną tematyką , przygotowanie konkursów, wspólna zabawa z dziećmi i rodzicami (02.2007r.), (02.2008r.), (01.2009r.)
- „Dzień Kobiet” – udział w uroczystości, złożenie życzeń Paniom pracującym w przedszkolu, wręczenie upominków  (03.2007r.), (03.2008r.), (03.2009r.)
- „Powitanie wiosny” – spacer w okolicach przedszkola z Marzanną (03.2007r.), (03.2008r.), (03.2009r.)
- „Dzień Mamy i Taty” – przygotowanie dekoracji, zaproszeń, upominków oraz części artystycznej dla zaproszonych gości (05.2007r.), (05.2008r.). (05.2009r.)
- „Pożegnanie przedszkola” – przygotowanie dekoracji, części artystycznej, wręczenie dzieciom dyplomów oraz upominków książkowych. (06.2007r.), (06.2008r.)
 
 
Uczestniczyłam również w konkursach, spotkaniach, akcjach organizowanych przez nauczycieli przedszkola:
- „Czystość i higiena” – konkurs plastyczny (04.2007r.)
- „Sprzątanie świata” – porządkowanie terenu w okolicy przedszkola (09.2007r.)
- „Najpiękniejszy kącik przyrody” – konkurs przyrodniczy (10.2007r)
- „Konkurs ekologiczny” – przygotowanie prac z wykorzystaniem materiałów odpadowych (04.2008r.)
- „Święto muzyki” – prezentacja piosenek grupowych (10.2008r.)
- „Dzień Ziemi – ekologiczna lista przebojów” (04.2009r.)
- Spotkanie z pracownikiem ZUK, prezentacja wozu wywożącego śmieci (04.2009r.)
- Udział dzieci w teatrzykach wystawianych na terenie przedszkola (kontakt z aktorem),co najmniej 1 w miesiącu.
 
W planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz te współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które  w bezpośredni sposób dotyczą małych dzieci, takie jak ochrona środowiska i zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.
 
 
Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, a także ukierunkowanie rodziców  w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych. Z tego zadania wywiązałam się organizując:
 • Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami tj.:
- Zebrania grupowe - na których omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej :wybór trójek grupowych, organizacja uroczystości przedszkolnych  o charakterze rodzinnym (Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Pożegnanie przedszkola), wycieczki. Rodzice informowani byli o zadaniach realizowanych w bieżącym roku szkolnym oraz formach ich realizacji. Zebrania te odbywały się 3-4 razy w ciągu roku. 
- Kontakty indywidualne – spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Dodatkowo byłam w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, co umożliwiało mi na bieżąco reagować w sytuacjach niepokojących. 3 razy w ciągu roku  zapoznawałam rodziców z arkuszem obserwacji dziecka, dzięki któremu dostrzegali postępy i rozwój własnego dziecka widziany oczami nauczyciela.
 
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
Dzięki nim rodzice mogli w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania, jakie realizowane są w pracy z dziećmi oraz zaobserwować i poznać stosowane formy i metody pracy. Przeprowadziłam następujące zajęcia:
- „Gimnastyka i zabawa” - ed. ruchowa – doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne (11. 2006r.)
- „Skarby jesieni - owoce i warzywa” – ed. w zakresie mowy i myślenia: uczę się rozumienia informacji przekazywanych w sposób niewerbalny (10.2007r.)
- „W świecie dźwięków i muzyki” – ed. muzyczna: Poznaję instrumenty muzyczne i uczę się na nich grać. (02.2009r.)
            Po zajęciach rodzice wypełniali arkusz ewaluacyjny, oceniając m.in. poziom przygotowania nauczyciela, atmosferę. Dzieci zaś dokonywały oceny atrakcyjności zajęć poprzez wybranie wesołych lub smutnych nutek, rysowanie słońcu wesołej lub smutnej buzi.
 
 • Prelekcje, warsztaty
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym rodziców organizowane były na terenie przedszkola spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Informowałam rodziców oraz zachęcałam do udziału w tych spotkaniach, które dotyczyły adaptacji dzieci, gotowości szkolnej oraz trudności wychowawczo-edukacyjnych dzieci. (patrz pkt.1, szkolenia i warsztaty)
Współpraca z rodzicami to ważne zadanie, które dobrze realizowane przynosi zadowalające efekty wszystkim zaangażowanym.
 
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci
 • Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
Systematycznie w ciągu trwania stażu realizowałam:
 - Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach. Realizacja tego zadania polegała na:
- zakupieniu pasty i szczoteczki do zębów dla dzieci na cały rok szkolny (po 3 szt.)
- systematycznym myciu zębów
- przeprowadzeniu zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej: Dbamy o nasze zdrowie, Dbam o czystość
- wycieczce do ośrodka zdrowia,  zwiedzanie gabinetu stomatologicznego
- Jestem bezpieczny na drodze. Edukacja komunikacyjna dla dzieci przedszkolnych
            - przeprowadziłam zajęcia z cyklu Przedszkolak bezpieczny na drodze.
- Program logopedyczny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
            - stosowałam ćwiczenia logopedyczne w pracy z dziećmi
- Ziemia – planeta na której mieszkam
            - przeprowadziłam zajęcia o tematyce :Bez wody nie ma życia, Ziemia moja planeta.
 
 • Dodatkowe działania nie ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego
- Opracowałam  Ramowy Rozkład Dnia Pracy z dziećmi cztero i pięcioletnimi, biorąc pod uwagę :zajęcia dydaktyczne, czas wolny, pobyt na świeżym powietrzu, posiłki, zajęcia dodatkowe. Mając na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci starałam się dobrać odpowiedni układ tych zajęci i właściwe proporcje czasowe.
 
 
Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach wspierania potrzebujących
 
Realizując to zadanie skupiłam się głównie na organizowaniu i uczestnictwie w  akcjach charytatywnych odbywających się w naszym przedszkolu oraz na zaangażowaniu  jak największej ilości osób pomagających.
- Uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Akcji Towarzystwa NASZ DOM „Góra grosza” (10.2006r., 11.2007r.) poprzez angażowanie rodziców i dzieci do udziału w zbiórce.
- Przeprowadziłam Ogólnopolską Akcję Towarzystwa NASZ DOM „Góra grosza” – zbiórka monet dla ludzi potrzebujących (11 – 12.2008r.) W ramach tej akcji przygotowałam :
            - ogłoszenie oraz plakat dla rodziców
            - puszkę na pieniądze
            - zapoznałam dzieci z celem akcji
            - sporządziłam protokół zbiórki
            - odesłałam pieniądze pod wskazany adres
- Uczestniczyłam w akcji „Mikołaje są wśród nas” – świąteczna pomoc dzieciom z Domu Dziecka  poprzez zbiórkę we własnej grupie artykułów chemicznych, zabawek, ubrań. (12. 2006r.), (12.2007r.), (12.2008r.)
- Przeprowadziłam wśród dzieci z własnej grupy „Wiosenną zbiórkę książek” w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom – Klub czytających przedszkoli wzbogacając grupową biblioteczkę (05.2007r.)
- Uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Dziecięcego Hospicjum, zorganizowanym w przedszkolu w Dniu Mamy i Taty. Zachęcałam rodziców do pomocy ludziom nieuleczalnie chorym poprzez dowolny wkład finansowy. Pomogłam w organizacji spotkania (05.2008r.)
- Zorganizowałam i przeprowadziłam Zbiórkę karmy dla zwierząt”(02.2009r.)
W ramach tej akcji przygotowałam:
            - plakat i ogłoszenie dla rodziców
            - miejsce na zbierane produkty
            - nawiązałam kontakt z osobą, której karma została przekazana
- zorganizowałam spotkanie z panią, która opowiedziała dzieciom o własnej działalności i opiece nad zwierzętami.
- Uczestniczyłam w zbiórce makulatury -  zaangażowałam rodziców z własnej grupy do dostarczania makulatury. (03.2009r.)
Nad wszystkimi przeprowadzonymi akcjami czuwała Pani Dyrektor zaś pomocą w realizacji służyły wszystkie koleżanki, bez których żadna z akcji nie przyniosłaby tak wielkiego efektu.
 
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją, jak również z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy. Technologię tą wykorzystuję w następujący sposób:
 
Pogłębianie wiedzy i umiejętności nt. zasobów elektronicznych możliwych do wykorzystania w pracy przedszkolnej:
- Ukończyłam kurs „Tworzenie stron internetowych www” (16.11.2006, 14.12. 2006r.)
- Zalogowałam się na portalach edukacyjnych (Literka, Profesor) dzięki, którym na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne, konsultowałam się z innymi nauczycielami wychowania przedszkolnego
- Przeglądałam przykładowe scenariusze zajęć, karty ewaluacyjne , plany miesięczne, arkusze obserwacji, ankiet, które wykorzystywałam do opracowań własnych materiałów
- Nawiązałam współpracę z informatykiem tworzącym stronę internetową przedszkola, dostarczałam pocztą elektroniczną materiały do umieszczenia na stronie www.przedszkole.warka.pl
- Pisałam artykuły na przedszkolną stronę internetową.
- Kontaktowałam się drogą e-mail z organizatorami konkursów, których oferty przychodziły do przedszkola.
- Śledziłam wyniki konkursów umieszczone na stronach organizatorów
- Zamawiałam pozycje książkowe przez Internet
 
 
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz prawa oświatowego
- Korzystając z Internetu uzyskałam materiały: Karta Nauczyciela, przepisy
i rozporządzenia publikowane na stronach MEN związanych z awansem zawodowym nauczyciela
- Korzystałam z dotyczących awansu zawodowego rad ekspertów odpowiadających on- line na pytania użytkowników portali.
- Zamówiłam przez Internet i zakupiłam Poradnik edukacyjny dla nauczycieli na płycie CD
 
Gromadzenie informacji nt. możliwości podnoszenia swoich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej we własnej pracy
- Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron internetowych instytucji szkolących (www.mscdn.pl/, www.warszawa.mscdn.edu.pl/ , www.sdk.edu.pl, )
 
Wykorzystywanie komputera w pracy
 • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
W pracy z dziećmi korzystałam z następujących programów:
- Maluch poznaje ekologię – cykl zajęć ekologicznych
- Kraina kolorów – gra edukacyjna
- Mądry Maluch - Muzyka – wprowadzenie do zajęć z rodzicami pt. „W świecie dźwięków         i muzyki”
- Mądry Maluch – Liczymy – pomoc w realizacji treści matematycznych
- Mądry Maluch – Kształty i kolory - pomoc w realizacji treści matematycznych
- Encyklopedia dla dzieci multimedialna Optimus Pascal Multimedia S.A.
 
 • Wykorzystanie komputera do sporządzania pism, referatów, pomocy do zajęć
Zadanie to wykonałam następująco:
- Opracowałam scenariusze zajęć, imprez i uroczystości, referaty
- Sporządzałam podziękowania dla rodziców za szczególne działania na rzecz przedszkola
- Wykonywałam zaproszenia na uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym
- Wykonałam pamiątkowe wkładki do książek na zakończenie przedszkola
- Opracowałam artykuły do gazetki przedszkolnej „Przedszkolak”
-Opracowałam narzędzia badawcze (ankiety, kwestionariusz wywiadu)  do przeprowadzanych badań
- Pełniłam dodatkowe czynności w pracy polegające na :przygotowanie pism i druków, przeglądanie na bieżąco stron internetowych związanych z oświatą, drukowanie pojawiających się, ważnych informacji (akty prawne, listy ministra i kuratora do dyrektorów placówek oświatowych)
- Sporządzałam roczne i miesięczne plany pracy
 
 • Opracowanie dokumentacji z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, przygotowanie sprawozdania
- Systematycznie opracowywałam i gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację Planu Rozwoju Zawodowego ( Plan Rozwoju Zawodowego, konspekty, ankiety, scenariusze)
- Sporządziłam Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego
 
 • Założenie i prowadzenie własnej strony internetowej z zasobami dydaktycznymi.
- Założyłam prywatną stronę internetową pod adresem: www.nauczycielka.pl.tl
- Systematycznie umieszczam na niej : własne scenariusze zajęć, plany miesięczne, piosenki dla dzieci oraz zdjęcia z uroczystości przedszkolnych
- Przekazałam adres strony internetowej koleżankom z pracy, umożliwiając  korzystanie  ze zgromadzonych materiałów.
- Umieściłam na prywatnej stronie internetowej link pod nazwą Publikacje nauczycieli odnoszący zainteresowanych do materiałów innych nauczycieli, tym samym udostępniając własne materiały użytkownikom portalu Wychowanie Przedszkolne – Publikacje
W pracy z dziećmi wykorzystywałam magnetofon jako pomoc dydaktyczną (słuchanie bajek – grajek, nauka piosenek) jak również inny sprzęt VHS typu telewizor, DVD, odtwarzacz Audio video, radio.
Korzystając z technologii informacyjnej i komunikacyjnej wzbogacałam zajęcia   i usprawniałam ich przebieg.
 
 
 
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
 
 
Gromadzenie informacji nt. podstawowych źródeł wiedzy odnośnie zagadnień  z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświaty
W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje , których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu.
Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Swoją wiedzę starałam się również aktualizować w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć.
 
Pogłębianie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej na zasadzie samokształcenia
Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie:
- Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin
- Poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje problemy występujące w grupie przedszkolnej, ciekawe propozycje zajęć
- Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne
- Poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzystając z porad ekspertów
Zdobytą wiedzę wykorzystałam następująco:
- Opracowałam i przeprowadziłam ankietę wśród rodziców nt. „Znajomość zadań statutowych przedszkola” (03.2007r.). Przeprowadzona ankieta dostarczyła wiedzy nt. udziału rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych przedszkola oraz współpracy przedszkola z rodzicami.
- Opracowałam i przeprowadziłam wśród rodziców ankietę nt. „Stopień znajomości  i akceptacji przez rodziców swoich praw i obowiązków wobec przedszkola” (11.2007r.) Przeprowadzona ankieta dostarczyła wiedzy w powyższym temacie i wpłynęła  na zastosowanie dodatkowych form współpracy z rodzicami.
- Opracowałam Wykaz Praw i Obowiązków Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (03. 2008r.). Wykaz ten został umieszczony w przedszkolnym Kąciku dla Rodziców dostarczając zainteresowanym wiedzy nt. ich prawa i obowiązków wobec przedszkola.
- Przeprowadziłam badania w celu uzyskania wiedzy o stopniu realizacji podstawy programowej w zakresie zagadnień dotyczących praw dziecka (01.2009r.). Narzędzie badawcze, które wykorzystałam w badaniu to: ankieta dla rodziców, kwestionariusz wywiadu z nauczycielem, analiza dokumentów. Uzyskana wiedza pozwoliła na sformułowanie wysoce zadowalających wniosków i utrzymaniu obecnego sposobu postępowania.
- Opracowałam harmonogram działań dotyczący współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2006/2007 w grupie nr VI. Rodzice zostali zapoznani z harmonogramem, zaakceptowali go i konsekwentnie realizowali.
- Pełniłam rolę opiekuna praktyk pani Marty W. (09. 2006r.) oraz pani Teresy T. (05.2007r.). Prowadząc zajęcia w obecności studentek oraz obserwując zajęcia prowadzone przez nie, dzieliłam się swoją wiedzą oraz wzbogacałam własną w nowe i ciekawe doświadczenia edukacyjne i wychowawcze. Po każdym zajęciu omawiałyśmy jego przebieg zdobywając nowe spostrzeżenia i wskazówki do dalszej pracy. Analizując ze studentkami ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pomagałam im w opracowaniu konspektów zajęć, dzieliłam się literaturą i pomocami dydaktycznymi. Zapoznała studentki z obowiązującą dokumentacją i sposobem jej wypełniania.
           
Uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie własnych kompetencji zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
            W celu zwiększenia wiedzy z zakresu interesujących mnie tematów podłoża pedagogicznego, psychologicznego, czy dydaktycznego brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach. Zdobytą wiedzę starałam się zastosować w swojej pracy, rozwiązując sytuacje o nasileniu grupowym lub jednostkowym . Poniżej przedstawiam praktyczne przykłady wykorzystania wiedzy poszkoleniowej z zakresu psychologii i pedagogiki.
Uczestnicząc w szkoleniu nt.
- „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” oraz „Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych – formy i metody pracy”dowiedziałam się jak ważną rolę pełni bajka terapeutyczna w pomocy dzieciom chorym, jak również dzieciom z problemami emocjonalnymi. Zapoznałam się z wykazem literatury bajkoterapeutycznej , poznałam metody i formy pracy z bajką terapeutyczną, dowiedziałam się komu, w jaki sposób i w jakim celu należy czytać bajki i czy mogą być one szkodliwe. Poznałam różne emocje dziecięce, sposób ich wyrażania i radzenia sobie z nimi. Zdobytą wiedzę wykorzystałam w pracy z dziećmi, czytając im bajki terapeutyczne  o sytuacjach, które zaobserwowałam.
Pierwsze dni w przedszkolu – jak ułatwić dziecku przeżywanie nowej sytuacji
Nieśmiałość jak nauczyć dziecko pewności siebie
Dokuczanie – jak temu zaradzić
Nie lubię łaskotek. Prawo dziecka do mówienia nie
 
 
Obserwacja dziecka pod względem dysfunkcji rozwojowych
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych
W ciągu trwania stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z dziećmi w zakresie doskonalenia sprawności manualnej. Zajęcia te prowadziłam w grupie dzieci 5 – letnich  w latach 2006- 2008r.
Po wnikliwej obserwacji , wypełnieniu arkusza wstępnego badania i rozmowie z wychowawcą zakwalifikowałam wybrane dzieci do zajęć wyrównawczych. W związku z realizacją  zajęć przestudiowałam samodzielnie literaturę dotyczącą usprawniania motoryki małej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i opracowałam zestaw zabaw i ćwiczeń do pracy z nimi. Zajęcia realizowałam raz w tygodniu w poranku. Zajęcia w zależności od wykonywanego zadania były prowadzone indywidualnie, albo grupowo. W zajęciach tych wykorzystywałam pomoce dydaktyczne dostępne w przedszkolu typu: kolorowe grzybki, pchełki, bierki, szablony do odrysowywania kształtów oraz własnoręcznie opracowany arkusz szlaczków do kreślenia po śladzie.
 
Dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z nauczycielami oraz rodzicami
- Umieściłam opracowany zestaw ćwiczeń doskonalący sprawność manualną na  stronie internetowej
- Podzieliłam się z koleżankami na radzie pedagogicznej wiedzą z odbytych szkoleń
- Przekazałam otrzymane materiały szkoleniowe do biblioteki przedszkolnej
- Dzieliłam się swoją wiedzą pedagogiczną z rodzicami w trakcie indywidualnych kontaktów , zebrań grupowych.
 
 
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
 
Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty
 
Rozpoczynając pracę w przedszkolu zapoznałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty tj.
- Karta nauczyciela (z dnia 26 stycznia 1982r.)
- Ustawa o systemie oświaty ( z dnia 7 września 1991r.)
 
Bieżąca analiza rozporządzeń MEN
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego w ramach:
- samodzielnego studiowania aktów prawnych na stronie internetowej MEN
 
Analiza aktów prawnych w kontekście funkcjonowania przedszkola oraz realizowanych przeze mnie zadań
Stosowałam w praktyce odpowiednie akty prawne podczas:
- Opracowania procedury „Awans zawodowy nauczyciela”- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-  Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z dziećmi – poznanie przepisów BHP, udział w szkoleniu, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych           i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. Nr 6 z 2003r poz.69)
- Wyboru podręczników, programów do pracy z dziećmi:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego    w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia  (Dz. U. z 15 stycznia 2009 r.)
 
- Udziału w komisji egzaminacyjnej w  Gimnazjum nr 1 i(22-24.04.2009) – zapoznanie się z przepisami oświatowymi :
(§ 40 pkt 5 Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199 poz. 2046)).
- Członkostwa w  komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapoznanie się  i przestrzeganie przepisów:Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopowe),oraz Regulaminu ZFŚS Przedszkola..
 
IV.               Podsumowanie
 
 
Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego i osiągnęłam założone cele. Podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.  Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wynikających z planów pracy przedszkola. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy placówki.
Za całokształt osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam w roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 nagrodę dyrektora.
 
Opracowała:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=