Nauczycielka
  Plan Rozwoju Zawodowego
 
 
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 
 
Magdalena Leonardziak
Przedszkole
 
Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 
Opiekun stażu:                          Opracowała:                                         Zatwierdzony:
 
 
 
Warka 2006
 
Data rozpoczęcia stażu ………………………………………………………………………………..
 
Termin zatwierdzenia planu  rozwoju    zawodowego ……………………………………………..
 
Data zakończenia stażu ……………………………………………………………………………….
 
 
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu………………………………..
 
 
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego……………………………
 
 
 
Główne cele awansu:
 
 • uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
 •  pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego ;
 • poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty;
 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 • podniesienie jakości pracy przedszkola
 
 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 
Zadania podjęte dla realizacji wymagań
 
Termin realizacji
Osoby współpracujące
 
Sposób dokumentowania
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Organizacja pracy zmierzającej do uzyskania stopnia awansu zawodowego:
 •  poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, analiza zasobów własnych i potrzeb przedszkola)
 • uzgodnienie z dyrektorem szczegółów planu rozwoju zawodowego
 • opracowanie własnego planu rozwoju zawodowego
 • nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
 • przygotowanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
 
 
 
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
 • rady pedagogiczne
 •  szkolenia, warsztaty
 • WDN
 
Uczestnictwo w różnych poza przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu pracy przedszkola:
 • szkolenia, kursy, warsztaty
 • samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności
 
Gromadzenie własnej biblioteczki
 
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
 
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrekcji i innych nauczycieli
 
Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć
 
Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji na dany rok szkolny:
·        Roczny Plan Pracy
·        Plan WDN
·        Plan mierzenie jakości (określone obszary)
 
Samoocena pracy
 • Analiza własnej działalności, mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy
Wrzesień 2006
Dyrektor
Opiekun stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
Dyrektor
Opiekun stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
Okres stażu
wg. harmonogramu
 
Okres stażu
wg. harmonogramu
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
Nauczyciele
 
 
 
 
Dyrektor
Plan rozwoju zawodowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpis z posiedzenia rad
 
 
 
 
Zaświadczenia
 
 
 
 
 
Bibliografia
 
 
Konspekty zajęć
Arkusze pohospitacyjne
 
 
 
 
 
Dokumenty
 
 
 
 
 
Arkusz samooceny
§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Logopeda
 • Biblioteka Dziecięca
 • Ośrodek zdrowia
 • Komisariat Policji
 • Straż Pożarna
 
Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, udział w konkursach, imprezach, spotkaniach organizowanych przez:
 • OKSiW
 • Muzeum im. K.Pułaskiego
 • PTTK
 
Prowadzenie zajęć pozwalających dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska:
 • uroczystości, wycieczki, spacery
 
Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:
 • indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • prelekcje, warsztaty
 
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci:
 • realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
 
Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach wspierania potrzebujących:
 • prowadzenie akcji charytatywnych na terenie przedszkola: Góra Grosza, Mikołaje są wśród nas, Zbiórka makulatury
 
 
Okres stażu
Pedagog
Psycholog
Logopeda
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Okres stażu
Opiekun stażu
Nauczyciele
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
Opiekun stażu
 
- Harmonogram spotkań
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewidencja spotkań
 
 
 
 
Konspekty zajęć
Karty wycieczki
 
 
 
 
Zeszyt kontaktów
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z realizacji programów
 
Potwierdzenie udziału w akcji
 
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Pogłębianie wiedzy i umiejętności nt. zasobów elektronicznych możliwych do wykorzystania w pracy przedszkolnej
 
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz prawa oświatowego
 
Gromadzenie informacji nt. możliwości podnoszenia swoich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej we własnej pracy
 
Wykorzystywanie komputera w pracy:
 • korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
 • wykorzystanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków,  pomocy do zajęć z dziećmi
 
Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowanie sprawozdania
 
Założenie i prowadzenie własnej strony WWW z zasobami dydaktycznymi
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Dokumentacja zebranych informacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentacja
Sprawozdanie
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Gromadzenie informacji nt. podstawowych źródeł wiedzy odnośnie zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświaty
 
Pogłębianie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej na zasadzie samokształcenia
 
Uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
 • kursy, warsztaty, szkolenia
 
Obserwacja dziecka pod względem dysfunkcji rozwojowych:
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych
 
 
 Dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z nauczycielami oraz rodzicami:
 • pisanie artykułów do gazetki przedszkolnej „Przedszkolak”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Lista pozycji
 
 
 
Spis przeczytanych pozycji
 
Zaświadczenia
 
 
 
 
Zeszyt zajęć
 
 
Artykuły
 
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty:
 • Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela
 
 Bieżąca analiza rozporządzeń MEN
 
Dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa:
 • Wybór podręczników, programów do pracy z dziećmi
 
Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania przedszkola oraz zadań, jakie ma do spełnienia nauczyciel
 • Udział w radach pedagogicznych dotyczących nowelizacji statutu i regulaminów wewnątrzprzedszkolnych
 
Okres stażu
Opiekun
 
 
 
 
Okres stażu
Wrzesień 2006/07/08
 
 
Okres stażu
Wg. planu pracy rad
 
Rejestr poznanych dokumentów
 
 
 
Wykaz programów
 
 
Odpisy protokołów rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 56 odwiedzający (92 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=